Годишен план за дейността на детската градина за учебната 2019-2020 г.


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2019-2020 г.


Програмна система за предучилищно образование в ДГ „Щастливо детство“ за учебната 2019-2020 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Етичен кодекс за поведение на служителите в детското заведение


Правилник за дейността на детската градина


Стратегия за развитие на детската градина за периода 2016-2020 г.


Мерки за повишаване на качеството на образованието


НАРЕДБА №22 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО