АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Включват се деца, които слабо владеят или не владеят български език, с цел усвояване на езика чрез провеждане на допълнителни обучения по български език в 11 групи .за деца от уязвимите групи през цялата учебна година в пакети от 10 педагогически ситуации.

Осъществяват се обучения на педагогически специалисти, осигуряват се обучителни материали, пособия и др.


Проект BG 05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е осигуряване на средства за допълнителна работа с деца и родители в тематични ателиета и педагогически ситуации по български език.


Проект „Училищен плод“, финансиран по схема ”Училищен плод” на ДФ ”Земеделие”

В основата на проекта стои грижата за здравето на децата, като борбата срещу затлъстяването на съвременните деца се води чрез ежедневна консумация на разнообразни плодове.


Проект „Чаша чай/мляко“, финансиран от МОН.

Целта на проекта е осигуряване на здравословно хранене на децата, чрез предоставяне на разнообразен асортимент млечни продукти.


Проектни дейности  по договор за заетост с БТ – Ветово с цел подпомагане на детското заведение  с лица, обгрижващи децата.