Със свое решение №401/30.01.2018 година Общински съвет-Ветово измени действащата Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

За да видите текста на решението и направените изменения, моля натиснете ТУК (ще бъдете пренасочени към текста на Решението в официалната страница на Общински съвет-Ветово.

Н А Р Е Д Б А № 8

за определянето и администрирането на местните такси

и цени на услуги на територията на Община Ветово

(Приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 г., изм. с Решение № 500 по Протокол № 37/30.05.03 г, изм. и доп. с Решение № 12 по Протокол № 03/04.12.03 г., изм. и доп. с Решение № 58 по Протокол № 06/17.03.04 г., изм. и доп. с Решение № 62 по Протокол № 07/20.05.2004 г., изм. и доп. с Решение № 92 по Протокол № 08/27.07.2004 г., изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 20/26.08.2005 г., изм. и доп. с Решение № 202 по Протокол № 21/17.10.2005 г., изм. и доп. с Решение № 241 по Протокол № 25/30.01.2006 г., изм. и доп. с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.2006 г., изм. и доп. с Решение № 39 по Протокол № 3/15.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 287 по Протокол № 21/28.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 310 по Протокол № 23/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 449 по Протокол № 32/21.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 638 по Протокол № 46/25.01.2011 г., изм. с Решение № 749 по Протокол № 54/09.09.2011 г., доп. с Решение № 56 по Протокол № 4/20.02.2012 г., изм. и доп. с Решение № 101 по Протокол № 6/27.04.2012 г., изм. и доп. с Решение № 121 по Протокол № 8/30.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 31/30.10.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 441 по Протокол № 33/19.12.2013 г.; изм. с Решение №6/24.04.2017 г. по адм. д. № 38/2017 г. на АС– Русе, изм. с Решение №13/08.08.2017 г. по адм. д. № 154/2017 г. на АС– Русе, изм. с Решение № 2/17.01.2018 г. по адм. д. № 425/2017 г. на АС– Русе, изм. и доп. с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г., доп. с Решение № 425 по Протокол № 49/27.04.2018 г.)

.......................................................................
Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл. 36. (1) (изм. и доп. с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:
1. Дневен оклад за храна 1,50 лева и такса за пълен месец 35 лева;
2. Полудневни – 60% от таксата по т. 1;
(2) /нова/ (създадена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) Когато две и повече деца от едно семейство посещават едновременно детски заведения на територията на община Ветово, такса се заплаща:
1. За първо дете : 100 %;
2. За второ дете : 50 %;
(3) /нова/ (създадена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) Не се заплаща такса за:
1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.
(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца с двама родители - студенти (редовна форма на обучение);
(5) /нова/ (създадена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) При отсъствие на децата, таксата не се заплаща за времето през което ще отсъстват, при условие, че родителите или настойниците са уведомили ръководителя на детското заведение.
(6) /нова/ (създадена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) Таксата се заплаща до 10-то число на следващия месец.
(7) /нова/ (доп. с Решение № 425 по Протокол № 49/27.04.2018 г. на ОбС - Ветово) Освобождават се от заплащане на месечната такса за ползване на услуги в детски ясли и детски градини на територията на Община Ветово, деца с постоянен адрес на територията на Община Ветово, на които поне единият от родителите или законният им представител е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ветово.
(8) /нова/(създадена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово) Требването на дете за съответния ден да става до 08:30 ч. на съответния ден, отразено в дневника на учителя. Ал. 7 не се прилага при отсъствие на дете, което е било требвано за храна и при условие, че родителите предварително (най – късно до 08:30 часа на съответния работен ден) не са уведомили учителя на съответната група в детското заведение за това отсъствие. Поради требването на хранителни продукти за храната на детето в този случай се заплаща такса в размер на хранодена на дете за всеки работен ден, в който детето е било требвано за храна, а не е посетило детското заведение без предварително уведомление на учителя на съответната група в детското заведени от родителите. Заплащането на таксата се извършва в срока по ал.6.''
(9) (отменена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово)
(10) (отменена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на ОбС - Ветово)
Чл. 36а. (изм. с Решение № 749 по Протокол № 54 от 09.09.2011 г.) (1) За получаване на храна от Детска млечна кухня от родителите на деца до 3-годишна възраст се заплаща такса в размер на 1,00 лв. (Един лв.) за меню за дните на ползването;
(2) Таксите се събират за текущия месец от 1-во до 10-то число или при първоначално закупуване на менюто.
Чл. 37. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер до 44,00 лв., съответстваща на реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, транспортни разходи за доставка, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
(4) Лицата ползващи услугите в системата на ДСП, чиито доходи са до 100,00 лв., заплащат месечна такса в размер не повече от 50% от тези доходи, а тези с лични доходи над 100,00 лв., заплащат реалната издръжка за едно лице.
(5).Ветераните от войните ползват намаление 20% от /съответно/ дължимата месечна такса.
(6). ОСВОБОЖДАВАТ СЕ ОТ ТАКСА:
1. Самотни лица без доходи и близки роднини.
2. Лица с намалена трудоспособност над 90% без придружител и живеещи сами, без оглед на ползвания доход.
3. Лица с намалена трудоспособност над 90%, живеещи със съпруг/съпруга и личен доход на член от семейството не по-голям от 70% от МРЗ.
(7). Нямат право да получават безплатна храна от ДСП:
1. Лица с намалена трудоспособност над 90% с личен асистент.
2. Лица с намалена трудоспособност над 90%, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка или гледане.
3. Лица с намалена трудоспособност над 90% без постоянна регистрация на населеното място, където действа ДСП.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата по ал. 7 могат да ползват услугите на ДСП по общия ред.
(8). За ползване услугите на ДСП се подават следните документи:
1. Молба по образец (приложение №1)
2. Копие от личната карта или паспорт.
3. Препис от пенсионното решение.
4. Документ, доказващ, че е ветеран от войната.
5. Решение на ТЕЛК.
Молбите се разглеждат от финансовия контрольор и финансистите към съответното кметство с действащ ДСП и се предоставят на кмета на населеното място за утвърждаване или отказ в 7-дневен срок от подаването им, като издава заповед (приложение №2) и сключва договор за ползване услугите на ДПС с лицето, придобило правата.
Чл. 38. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.