СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. ПО ГРУПИ КЪМ 01.06.2021 г.

ПРИЕМЪТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ВЕТОВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО.

За прием на деца в ДГ родителите/настойниците представят следните задължителни документи:

  1. Заявление – по утвърден образец(изтегли в doc, изтегли в pdf) и декларация(изтегли в doc, изтегли в pdf).
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
  3. Лична карта /за справка/ на родителя/настойника/.
  4. Медицински документи /при постъпване на детето/.

Необходими медицински документи:

При първоначално постъпване на дете в детската градина, родителите/настойниците представят следните медицински документи:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина;
3. Изследвания на кръв и урина в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в Република България.