ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

октомври 16, 2020 ahmakova No comments exist

Отчет по проекта към 30.09.2020

Вашият коментар