Декларация за поверителност

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влeзe в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Детска градина "Щастливо детство" в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.   

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Детска градина "Щастливо детство"
Седалище и адрес на управление: 7080 Ветово, ул. "Г. С. Раковски" 2
Данни за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. "Г. С. Раковски" 2
Телефон за информация: 08161/2216
Web site: www.dgvetovo.com

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни и правно основание за обработването

Детска градина "Щастливо детство" събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес.

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Детска градина "Щастливо детство" имат за цел да гарантират спазването на тези принципи. 

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство. 

Получатели или категории получатели на лични данни

Детска градина "Щастливо детство" разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на лични данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данните:

  • На публични органи в съответствие  с техните правомощия (например Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерски съвет, министерства, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и др.)
  • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Детска градина "Щастливо детство" и по негово нареждане или възлагане – например банки, с оглед изплащане на дължими възнаграждения на персонала, за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица и др.)

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Детска градина "Щастливо детство" предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложима „Номенклатура на делата на Детска градина "Щастливо детство“.

Детска градина "Щастливо детство" съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок. 

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

•        право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

•        право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

•        право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

•        право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

•        право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

•        право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

•        право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Детска градина "Щастливо детство" няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните чрез подаване на заявление до администратора лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, служителите на Детска градина "Щастливо детство" ще Ви отговорят в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане, ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Право на жалба

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

В Детска градина "Щастливо детство" не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. 

Значение на предоставените личните данни

В голяма част от случаите, в които Детска градина "Щастливо детство" обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Детска градина "Щастливо детство" лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните заявления, предложения, жалби и други или в документи, предоставяни от публични органи. 

Като потребители на Официалната интернет страница на Детска градина "Щастливо детство" може да я разглеждате, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате.

Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законоустановените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват за определен период от време в паметта на устройството, което се използва за достъп до услугите. В тези файлове не се записва персонална или пряко идентифицираща потребителя информация. Информацията в тези файлове се използва от платформи за статистически цели, без администраторите да имат достъп до идентифицираща лична информация за ползвателите на предоставяните услуги. Ползвателите на предоставяните на сайта ресурси могат да настройват своите браузъри за принципите на работа с бисквитки.

Детска градина "Щастливо детство" не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители на интернет страницата публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от Детска градина "Щастливо детство". Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете Декларациите за поверителност на другите уеб сайтове, които посещавате.