До родителите на приетите към 01.06.2024 година деца в яслена и първа възрастова групи

Уважаеми родители,

Тези от вас които имат нужда и желание да получат информация по всички въпроси, свързани с организацията на предучилищното образование в детското заведение и адаптацията на постъпващите за първи път в детската градина деца, ще получат такава на организирана родителска среща от учителките на съответната група, за която ще бъдете предварително информирани.

Галя Ахмакова: ( п )

Директор на ДГ " Щастливо детство" гр. Ветово


ОБЯВА

за свободни места през учебната 2024- 2025 година

Детското заведение обявява свободни места към 01.06.2024 година както следва:

 1. Яслена група 2 годишни деца с Целодневна организация- 6 незаети места
 2. Първа възрастова група 3 годишни деца с Целодневна организация - 0 незаети места
 3. Втора възрастова група 4 годишни деца с Целодневна организация - 0 незаети места
 4. Трета възрастова група 5 годишни деца с Целодневна организация - 0 незаети места
 5. Четвърта възрастова група 6 годишни деца с Целодневна организация - 0 незаети места

Необходими документи, които се подават на място в детската градина, всеки работен ден от 8:00 до 16.00ч. часа, в срок до 01.09.2024 г. за заемане на незаетите места в яслена група.

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето/ с предоставяне на оригинал за сравнение/;
 3. Документ, удостоверяващ имунизационен статус на детето от личен лекар;
 4. Документи, издадени от компетентни органи, за удостоверяване на обстоятелства по критерии за прием, определени в Наредбата на общински съвет и Правилника за дейността на детската градина;

Период на оформяне на окончателни списъци за учебната 2024/2025 година:01.09.2024 г–15.09.2024 г.ПРИЕМЪТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ВЕТОВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО.

За прием на деца в ДГ родителите/настойниците представят следните задължителни документи:

 1. Заявление – по утвърден образец(изтегли в doc, изтегли в pdf) и декларация(изтегли в doc, изтегли в pdf).
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
 3. Лична карта /за справка/ на родителя/настойника/.
 4. Медицински документи /при постъпване на детето/.

Необходими медицински документи:

При първоначално постъпване на дете в детската градина, родителите/настойниците представят следните медицински документи:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина;
3. Изследвания на кръв и урина в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в Република България.