АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Актуални проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Дейност 1 Допълнителни обучения по български език

Дейност 3 Дейността цели подобряване уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични интереси – отговорно родителство. Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи ще допринесе за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес и изграждането на мултикултурна образователна среда.

Реализирани мероприятия по Дейност 3:

  1. Група „Звездичка“

2. Група „Мики маус“ –  „Добре дошли в детската градина“, ЦОП „Смело сърце“

3. Група „Дъга“ – Хоротека!