ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

октомври 2, 2021 ahmakova

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
С настоящото Ви информираме за получено писмо от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово относно Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от настоящата 2021-2022 учебна година в община Ветово
В него ДСП напомня, че за стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г., в община Ветово, която е осигурила условия за това след взето решение на Общинския съвет.
Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово, ще следи за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години.
Ако детето не е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година социалните плащания ще бъдат прекратени.
Информацията за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските детски градини, се предоставя на Агенцията за социално подпомагане от Министерството на образованието и науката чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество.
Ако детето е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година, но не фигурира в подадената от МОН информация, родителите следва да предоставят в ДСП – Ветово, Служебна бележка от съответното учебно заведение. При не представяне на исканата информация социалните плащания ще бъдат прекратени.
С цел избягване на недоразумения и проблеми, Ръководството на ДГ – гр. Ветово Ви предоставя настоящата информация за сведение.

                                  Директор: Г. Ахмакова