Отчет за касово изпълнение по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

януари 5, 2022 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.