Обществен съвет

    Общественият съвет одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й; участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; участва и в други дейности.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПОКАНА(виж в PDF формат)

ПРОТОКОЛ от събрание за определяне състава на обществения съвет

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на 16.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на 27.06.2017 г.

ПРОТОКОЛ №4 от 13.09.2017 г.


2017/2018 учебна година:

Протокол №1/30.10.2017 г.

Протокол №2/24.04.2018 г.

Протокол №3/30.08.2018 г.


2018/2019 учебна година:

Протокол №1/04.12.2018 г.

Протокол №2/21.03.2019 г.

Протокол №3/15.08.2019 г.

Протокол №4/13.09.2019 г.


2019/2020 учебна година:

Протокол №1/27.12.2019 г.


2020-2021 учебна година:

Протокол №2/26.11.2020 г.

Протокол №3/05.03.2021 г.

Протокол №4/21.07.2021 г.


2021-2022 учебна година

Протокол №1/06.12.2021 г.

Протокол №2/26.04.2022 г.

Протокол №3/08.08.2022 г.

Протокол №4/14.09.2022 г.


2022-2023 учебна година

Протокол №1/21.12.2022 г.

Протокол №2/26.04.2023 г.

Протокол №3/31.07.2023 г.

Протокол №4/12.09.2023 г.


2023-2024 учебна година

Протокол №1/20.12.2023 г.

Протокол №2/26.03.2024 г.

Протокол №3/31.05.2024 г.