Категория: Бюджет и отчети

юли 8, 2022 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-30.06.2022 г.

Отчет за касово изпълнение по проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ за периода 01.01.2022-30.06.2022 г.

януари 5, 2022 ahmakova

Отчет за касово изпълнение по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.